אודות יהודים משיחיים,הברית החדשה,וישוע המשיח.

אנטישמיות בברית החדשה

אַתֶּם מֵאֵת אֲבִיכֶם הַשָּׂטָן וְלַעֲשׂוֹת אֶת־תַּאֲוֹת אֲבִיכֶם חֲפַצְתֶּם הוּא רוֹצֵחַ הָיָה מֵרֹאשׁ וּבָאֱמֶת לֹא עָמָד כִּי אֱמֶת אֵין־בּוֹ מִדֵּי דַבְּרוֹ שֶׁקֶר יְדַבֵּר מִלִּבּוֹ כִּי־מְשַׁקֵּר הוּא וַאֲבִי הַשָּׁקֶר׃ יוחנן 8,44

"היהודי הוא התגלמותו החיה של השטן כסמל הרוע." א. היטלר
15/03/2009
"על היהודים ושקריהם" מאת מרטין לותר - כיצד לותר הבין פסוקי שטנה של הברית החדשה?
"על היהודים ושקריהם" מאת מרטין לותר - כיצד לותר הבין פסוקי שטנה של הברית החדשה?

מגיני הברית החדשה דוחים כל טענה בדבר קיום אנטישמיות בברית החדשה. כנגד פסוקים אנטי-יהודים בברית החדשה מציגים הם פסוקי תוכחה בתנ"ך. יהודי מאמין, אומרים הם, לא יטען כי יש אנטישמיות בתנ"ך בגלל הפסוקים – "עם נבל ולא חכם" (דברים ל"ב ו'), "הוי גוי חוטא, עם כבד עוון, זרע מרעים, בנים משחיתים; עזבו את ה', נזורו את קדוש ישראל, נזורו אחור"; שמעו דבר ה' קציני סדום, האזינו תורת אלקינו, עם עמורה" (ישעיהו א' ד'-י') וכו' בתנ"ך.
 
התשובה על דברם זה היא: התוכחות בתנ"ך כלפי עם ישראל הן תוכחות של אב אוהב המייסר את בנו כדי להיטיבו. ישראל בנים הם לה' (דברים י"ד א'), ואף בהיותם עבדים במצרים, עוד לפני מתן התורה, ה' מכריז: "בני בכורי ישראל!" (שמות ד' כ"ב). ואותה תוכחה בדברים ל"ב מסתיימת בנחמה – ""וכיפר אדמתו עמו" (פס' 43); וישעיהו גם מביא דברי נחמה בשם ה': "אנוכי אנוכי הוא מנחמכם" (נ"א י"ב); נחמו נחמו עמי, יאמר אלקיכם..." (ישע' מ' ואילך). ועוד רבים דברי הנחמה שמביא ישעיהו וכל הנביאים המוכיחים את ישראל.
 
לא כן הברית החדשה (וגם באומרה "וכן כל ישראל יוושע" – אל הרומים י"א 26 – מצביעים מטיפיה על פסוקים אחרים להוכיח שלא כן הדבר, למשל: "אבל בני המלכות המה יגורשו אל החושך החיצון; שם תהיה היללה וחרוק השיניים", מתי ח' 12; ועוד). דברי קטרוג של הברית החדשה על היהודים המיטו אסונות על העם היהודי. הנה באיגרת הראשונה לתסלוניקים ב' 14-16 היא אומרת: "...כי גם אתם עוניתם על ידי בני עמכם כאשר (כמו ש)עונו גם הם על ידי היהודים; אשר אף הרגו את האדון ישוע ואת נביאיהם, ואותנו רדפו ואינם טובים בעיני אלוהים, ומתקוממים לכל אדם; העוצרים אותנו מדבר אל הגויים שיוושעו למען אשר ימלאו את חטאותיהם בכל עת ותשיגם החמה עד כלה" ! כך מציגה הברית החדשה את היהודים לעיני הגויים! אילו היה הקטע הזה היחידי בכל הברית החדשה המדבר בגנות היהודים, היה בו בלבד כדי להכריע את הברית החדשה לכף חובה ולקבוע שיש בה אנטישמיות!
 
כמה ממגיני הברית החדשה שחשו אי-נעימות מדברי הקיטרוג הללו, טענו שאין מדובר כאן ביהודים אלא ביהודאים, כלומר בתושבי יהודה! אבל הברית החדשה מאשימה את היהודים גם בעצירת פאולוס ואנשיו מדבר אל הגויים שיוושעו, והרי העוצרים הללו בוודאי שלא היו תושבי יהודה, אלא יהודים תושבי חו"ל! הללו קמו נגד פאולוס משום שפעולתו סיכנה את המשך קיום הקהילות היהודיות, שכן היהודים שקיבלו את האמונה החדשה שהציע – עזבו את הקהילות היהודיות והצטרפו לקהילות החדשות שנוצרו, קהילות מעורבות של יהודים ונוכרים (ועובדה שיהודים הללו נטמעו עם צאצאיהם בגויים!). יהודי אנטיוכוס שבפיסידיא, יהודי איקניון, יהודי תסלוניקי ועוד מקומות, שקמו נגד פאולוס בצדק והפריעו לו – לא היו יהודאים, אלא יהודים! (מעשה השליחים י"ג 50; י"ד 5; י"ז 13, 5-8; י"ח 12-17). הטענה המצטדקת של מגיני הברית החדשה שמדובר בקטע הנ"ל בתושבי יהודה בלבד היא טענת שווא!!
 
היהודים מואשמים בהריגת ישוע. האם שכחה הברית החדשה כי לפי עדותה עצמה הרומאים הרגו אותו? האם לא היה יכול פילטוס לסרב לדרישת ראשי הכהנים והזקנים ולמנוע את הריגתו? פילטוס, הנציב המפורסם באכזריותו, שעשה הרג רב ביהודים*, יכול היה אף יכול שלא לגזור את דינו למוות! הברית החדשה, באיגרת הנ"ל, מייחסת ליהודים את הריגת ישוע, כאילו שהוא לא רצה בצליבתו. והרי כינה את פטרוס – "השטן", כאשר ביקש הלה להניאו מלמות: "סור מעלי השטן, מכשול אתה לי, כי לבך לדברי בני אדם ולא לדברי אלוהים" (מתי ט"ז 21-23)!
 
הברית החדשה פסקה שיהודים אינם טובים בעיני אלוהים ומתקוממים הם לכל אדם! זהו קיטרוג בוטה ומסית נגד העם היהודי, ואת תוצאותיו חזינו מבשרנו בהיסטוריה. ובמעשה השליחים ז' 51-52 מכריזה הברית החדשה בפי אסטפנוס: "קשי עורף... מי מהנביאים אשר לא רדפוהו אבותיכם (האם לא היו אבותיו?)  אף המיתו (מתי?) את המבשרים מקדם ביאת הצדיק אשר עתה הייתם מוסריו ומרצחיו". לא – אין הברית החדשה מסתפקת ב"מוסריו"; היא מוסיפה "ומרצחיו"! והרי על פי הברית החדשה עצמה (לוקס כ"ג 34) התפלל הנצלב שייסלח לצולביו ("מרצחיו" אשר למעשה היו רומיים, והברית החדשה הפכה אותם אחרי כן ליהודים). כיצד שכח את כל זאת אסטפנוס, שעל פי הברית החדשה היה מלא רוח הקודש בעמדו לפני הסנהדרין?!? האם כך מאמינים "משיחיים" בתפילת "בן האלוהים" לאביו? האם לא נשמעה תפילתו? או שמא, בכל זאת, יאמרו: "לרומיים נסלח, אך לא ליהודים".
 
הייפלא שנוצרים כינו את היהודים "רוצחי האל" ואף רצחו יהודים? ומאין קיבל אב הכנסייה קריסוסטומוס השראה לנאץ את היהודים? ובטיטוס א' 10-14 אומרת הברית החדשה: ,כי יש הרבה מורדים... ורובם מן המולים... ולא ישימו לב אל הגדות היהודים". הגם כאן מדובר רק ביהודאים?
 
מה תימה ששלושה מאבות הכנסייה שניזונו מן הברית החדשה והיו פעילים בגיבושה והכרזתה למקודשת, ל"דבר האל" – היטיבו לבטא את רגשותיהם כלפי היהודים? אתאנסיוס תבע לפעול נגד היהודים בחרב, ואמר שסובלנות כלפיהם איננה טובה יותר "מבגידה במשיח". הירונימוס, ב"חיבור נגד היהודים" שכתב, אמר שיש לרדוף אותם קשות עד אשר יודו באמונה האמיתית. אוגוסטין אמר שהדמות האמיתית של היהודי היא יהודה איש קריות, שמכר את אדונו בעד כסף**. אכן, הברית החדשה סייעה להשניא את העם היהודי על העמים המאמינים בה. עובדה היא שיהודים בהיותם יושבים בארצות הנצרות נרדפו ונטבחו לאין שיעור יותר מאשר בשבתם בגלות בארצות האיסלאם. יש ויש אנטישמיות בברית החדשה!

 


 

* פעם ציווה פילטוס על חייליו ללבוש בגדי יהודים ולהתערב בין ההמון ולטבוח בעם, וזאת לאחר שעורר התמרמרות בקרב היהודים בגלל כסף שרצה לקחת מאוצר המקדש. רק אחרי שטבח בשומרונים הודח מן הנציבות.

 

** מובא בספר "The Jew and The Cross" מאת ד. רונס, עמ' 40-41.

הדפס