אודות יהודים משיחיים,הברית החדשה,וישוע המשיח.

על טענותיהם של היהודים המשיחיים

מה כוונתו של ירמיהו הנביא בפסוק "הנה ימים באים נאום ה' וכרתי את בית ישראל ואת בית יהודה ברית חדשה"?
'רב' משיחי
'רב' משיחי

אז מה בדיוק הם טוענים?

בקצרה: 
היות והתגלה ישו, שלטענתם הוא המשיח, והיות נכרתה ברית חדשה ובה בני ישראל כבר לא צריכים ללמוד תורה מפי רב או מפי אדם אחר - הם גם לא מחוייבים בקיום מצוות התורה - הכללים השתנו, וכל אחד יוכל לגאול את עצמו ע"י סליחה ומחילה. זו בעצם אותה "ברית חדשה", לשיטתם, הכתובה בספר ירמיה בפרק ל"א. עוד הם טוענים שהם לא מסבירים את הכתובים במשלים או דברים עמוקים, אלא מפרשים את הכתוב כמו שהוא בדיוק.

האם הדברים מסתדרים עם התורה? האם יש כאן רעיון הגיוני או שמא דמיון המנסה להתלות בתורה הקדושה?
היות והם טוענים שהם נצמדים לפירוש הכתוב, אוכיח דוקא מהכתוב בתורה הקדושה שלא יתכן שתשתנה, ולא תכרת שום ברית אשר תשנה את החיוב שלנו בתורה או בשמיעה לחכמים שמותאמת לכל דור ודור על אף ירידת הדורות, כפי שניתן לראות.

אומרת התורה בספר ויקרא פרק כ"ו שאם נלך בחוקי התורה נזכה לשכר, אך אם לא נלך בחוקי התורה, ונפר את הברית שכרת איתנו אלוקים, נסבול ייסורים - והייסורים מכפרים (לא אכנס כרגע לשאלה מדוע דוקא ייסורים מכפרים ולא דבר אחר, אך יש לכך הסבר עמוק מאוד) ולאחר מכן, אלו שישארו מעם ישראל יזכו לרחמים של הקב"ה שיזכור להם ברית ראשונים. (לא ברית חדשה, אלא ברית ראשונים - הברית של אברהם, יצחק ויעקב, והברית שנכרתה ביציאת מצרים)

והנה הפסוקים לפניכם:
"ואם לא תשמעו לי, ולא תעשו את כל המצוות האלה: ואם בחוקותי תמאסו ואם את משפטי תגעל נפשכם לבלתי עשות את כל מצוותי להפרכם את בריתי : אף אני אעשה זאת לכם והפקדתי עליכם בהלה את השחפת ואת הקדחת מכלות עיניים ומדיבות נפש וכו' " (המשך תיאור הייסורים)
"והנשארים בכם ימקו בעוונם בארצות אויביכם ואף בעוונות אבותם, איתם ימקו: והתוודו את עוונם ואת עוון אבותם במעלם אשר מעלו בי ואף אשר הלכו עימי בקרי: אף אני אלך עמם בקרי והבאתי אותם בארץ אויביהם, או אז יכנע לבבם הערל ואז ירצו את עוונם: וזכרתי את בריתי יעקב ואף את בריתי יצחק ואף את בריתי אברהם אזכור והארץ אזכור : והארץ תיעזב מהם ותירץ את שבתותיה בוהשמה מהם, והם ירצו את עוונם; יען וביען במשפטי מאסו ואת חוקותיי געלה נפשם: ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם, לא מאסתים ולא געלתים לכלותם להפר בריתי איתם כי אני ה' אלוקיהם: וזכרתי להם ברית ראשונים אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים לעיני הגוים להיות להם לאלוקים, אני ה': אלה החוקים והמשפטים והתורות אשר נתן ה' בינו ובין בני ישראל בהר סיני ביד משה."

יש לשים לב להדגשה:
גם לאחר שעם ישראל יפר את הברית (בדיוק כפי שכתוב בירמיה) ויעבור את כל הגבולות האפשריים, לא תכרת ברית חדשה שתשנה את חוקי התורה, אלא הם יזכו להגיע להכרה באמת ולכפרה ע"י הייסורים, ואז יתוודו את עוונם ויזכו לתשובה. התורה מדגישה שה' יזכור להם ברית ראשונים, אותה ברית של אברהם יצחק ויעקב, אותה ברית של יציאת מצרים, ואין כאן שום אזכור של ברית חדשה.

עוד ראיה חותכת מהכתוב בתורה בספר דברים בפרק כ"ט, גם שם מוזכרת הפרת הברית של עם ישראל, וגם שם בסופו של דבר לאחר הייסורים עם ישראל חוזר לארצו למטרת קיום התורה והמצוות, הברית הראשונה, הנצחית.

והנה הפסוקים: "ואמר הדור האחרון בניכם אשר יקומו מאחריכם והנוכרי אשר יבוא מארץ רחוקה, וראו את מכות הארץ ההיא ואת תחלואיה אשר חילה ה' בה: גפרית ומלח שרפה כל ארצה לא תיזרע ולא תצמיח ולא יעלה בה כל עשב, כמהפכת סדום ועמורה אדמה וצבויים אשר הפך ה' באפו ובחמתו: ואמרו כל הגויים; על מה עשה ה' ככה לארץ הזאת, מה חורי האף הגדול הזה: ואמרו על אשר עזבו את ברית ה' אלוקי אבותם, אשר כרת עמם בהוציאו אותם מארץ מצריים:" (שוב מוזכרת הפרת הברית) לאחר מכן שוב מוזכר בקצרה העונש (שנכתב באופן מפורט כמה פסוקים לפני כן): "ויחר אף ה' בארץ ההוא להביא עליה את כל הקללה הכתובה בספר הזה: ויתשם ה' מעל אדמתם באף ובחמה ובקצף גדול וישלכם אל ארץ אחרת כיום הזה:"

 ומיד בפרק שלאחר מכן מסכמת התורה:
"והיה כי יבאו עליך כל הדברים האלה, הברכה והקללה, אשר נתתי לפניך והשבת אל לבבך בכל הגוים אשר הדיחך ה' אלוקיך שמה: ושבת עד ה' אלוקיך ושמעת בקלו, ככל אשר אנכי מצוך היום, אתה ובניך, בכל לבבך ובכל נפשך: ושב ה' אלוקיך את שבותך ורחמך, ושב וקבצך מכל העמים, אשר הפיצך ה' אלוקיך שמה: אם יהיה נדחך בקצה השמים - משם יקבצך ה' אלוקיך, ומשם יקחך: והביאך ה' אלוקיך אל הארץ אשר ירשו אבתיך וירשתה, והיטבך והרבך מאבתיך: ומל ה' אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעך, לאהבה את ה' אלוקיך בכל לבבך ובכל-נפשך למען חייך: ונתן ה' אלוקיך את כל האלות האלה, על-איביך ועל-שנאיך, אשר רדפוך: ואתה תשוב, ושמעת בקול ה' ועשית את-כל-מצותיו אשר אנכי מצוך היום: והותירך ה' אלוקיך בכל מעשה ידך, בפרי בטנך ובפרי בהמתך ובפרי אדמתך-לטבה, כי ישוב ה' לשוש עליך לטוב, כאשר-שש על-אבתיך: כי תשמע, בקול ה' אלוקיך לשמר מצותיו וחקתיו הכתובה בספר התורה הזה, כי תשוב אל-ה' אלוקיך, בכל-לבבך ובכל-נפשך."

מכאן רואים שבסופו של דבר, גם לאחר הפרת הברית, מובטח שעם ישראל יחזור לארצו וישוב בתשובה, ויחזור לקיים את אותה תורה ואותן המצוות. שוב לא מוזכרת אפשרות של שינוי התורה והמצוות ח"ו, או אי החיוב בהן. "ואתה תשוב, ושמעת בקול ה' ועשית את-כל-מצותיו אשר אנכי מצוך היום"

ועכשיו לפסוקים בספר ירמיה פרק ל"א, עליהם מנסים אותם משיחיים לבנות את תורתם:
"הנה ימים באים נאם ה', וכרתי את בית ישראל ואת בית יהודה ברית חדשה: לא כברית אשר כרתי את אבותם ביום החזיקי בידם להוציאם מארץ מצרים, אשר המה הפרו את בריתי, ואנכי בעלתי בם נאם ה': כי זאת הברית אשר אכרת את בית ישראל אחרי הימים ההם נאם-ה', נתתי את- תורתי בקרבם, ועל-לבם אכתבנה; והייתי להם לאלוקים, והמה יהיו לי לעם: ולא ילמדו עוד איש את רעהו ואיש את אחיו לאמר, דעו את-ה'. כי כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם, נאם-ה' כי אסלח לעונם ולחטאתם לא אזכר-עוד."

 1. לכאורה נראה מדהים; בדיוק צמד המילים "ברית חדשה" - ממש נבואה שהתגשמה. אך כל בר דעת שאינו תמים כ"כ גדול לא ישכח שצמד המילים "הברית החדשה" נבחרו ע"י אנשים שכבר הכירו את ספר ירמיה וראו את הכתוב בו, ובעצם גם אנשים שהתאמצו מאוד לפרסם את הדת שלהם בכל מקום אפשרי. בציניות הייתי ממליץ לכל מי שחפץ להקים דת או כת המתבססת על היהדות (וכדאי להתבסס על היהדות היות והיא עצמה בעלת בסיס שאין לאף דת אחרת), לקרוא לספר התורה שלו "גשמיכם בעיתם", ואז יסתבר שהמצאת הכת שלו היא בעצם נבואה שהתגשמה - שנאמר "אם בחוקותי תלכו ואת מצוותי תשמרו ועשיתם אותם, ונתתי גשמיכם בעיתם".

 2. לפי הכתוב בספר ירמיה, בזמן כריתת אותה הברית נגיע למצב בו כולם ידעו את ה' ולא יצטרכו האחד להסביר לשני על קיומו. הפצת הקונטרסים ואתרי האינטרנט של הנצרות והמשיחים מהווים סתירה ברורה לכתוב בספר ירמיה. הרי אם נדייק, לא כתוב שם שכולם ידעו להבין את התורה בלי לשאול רב או בלי ללמוד מאחר (כפי שהם טוענים) אלא כתוב שכולם ידעו את ה', את קיומו ואת דרכו. יתירה מזאת כתוב שהקב"ה בעצמו יכתוב את דברי התורה בליבם - אותה תורה - בלי שום אזכור של תורה אחרת. אך כיום אנו רואים שרוב רובם של בני האדם רחוקים מהתורה והמצוות ומדרך ה'. אפילו קיומו של ה' לא ידוע לכולם ואנחנו בהחלט נזקקים שאדם יאמר לחבריו "דע את ה'" כך שמסתבר שהגאולה טרם הגיעה, ולאותה הברית הכתובה בספר ירמיהו טרם זכינו.
לסיכום: עצם העובדה שהם מנסים לשכנע אנשים להאמין בה' או בתורתו היא היא הסתירה לכתוב בפסוקים: "ולא ילמדו עוד איש את רעהו ואיש את אחיו לאמר , דעו את-ה'", וההוכחה הישירה לכך שטרם הגיע זמן הנבואה. נסיון אחר להסביר ולתרץ סתירה שכזאת הוא תירוץ דמיוני החורג מההבנה הישרה של הכתוב.

 3. לפי הכתוב בספר ירמיה אמנם תכרת בשלב מסויים ברית נוספת, אך לא מדובר בברית שתשנה את התורה והמצוות או את החיוב בם. ההבדל היחיד בין הברית החדשה ל"ברית הישנה" יהיה; שאת הברית החדשה - בגאולה העתידית, עם ישראל כבר לא יפר ולא יחטא עוד, ודברי התורה - אותה תורה - יכתבו בליבו של כל אחד ואחד. לשים לב למילים: "לא כברית אשר כרתי את אבותם...אשר המה הפרו" אלא "כי זאת הברית אשר אכרות...נתתי את תורתי בקרבם ...כי כולם ידעו אותי ..."
אין שום אזכור, ולא בחצי מילה, להקלה בתורה ובמצוות או לאי חיוב בם בעתיד, להפך, הקב"ה מבטיח שיתן את תורתו בליבנו. ההבדל היחיד כאמור הוא הכוח שינתן לעם לשמור את דברי הברית שהפעם לא תופר.

 4. נבואות עתידיות רבות כתובות בספרי הנביאים על תקופות שונות שעברו ושיעבור עם ישראל בעתיד. לא כ"כ מסובך לקחת פסוקים בודדים מכל נביא ולקשר אותם לאירוע ספציפי כלשהו, ולהפוך את האירוע למבוסס על מקורות, וכך בדיוק הם עושים. בד"כ הם מזהירים את כולם מ"הנחות קדומות" אך הם כלל לא שמים לב שהם בעצם מניחים שאותו האיש הוא המשיח, ומלקטים פסוקים ממקורות שונים ע"מ להוכיח לעצמם שהם צודקים. אך ודאי שמי שמחפש את האמת עם קצת הגיון, יוכל להבחין בין נבואה שהתגשמה לבין סילוף ועיקום המקורות וסדרן למען השגת מטרה כלשהי, בדיוק מהסיבות והסתירות שהוצגו עד כה. (לידע כללי; ירמיה הנביא התנבא למעלה מ 600 שנה קודם קיומו של אותו ישו).
כאמור, נבואות רבות נכתבו על תקופות שונות ואנשים שונים מעם ישראל. היות ומדובר בנבואות רבות, יתכן וחלק מהדברים הכתובים יתקיימו גם באנשים פשוטים שכלל לא קשורים לנבואה, ואולי התקיימו גם באותו יש"ו. אין זה אומר שהנבואה דברה על כל אחד ואחד מהאנשים בו התקיימו הדברים או חלק מהדברים - ובפרט כשהדברים מלוקטים ללא סדר, ובפרט כשהדברים סותרים דברי תורה, כפי שהוצג בסעיף 2.

 5. הבסיס לאמיתות אותה ברית החדשה הוא בעצם גילויים של בודדים שטוענים שראו או שמעו את יש"ו המתגלה אליהם לאחר מותו. עד היום, קצת לפני שנת 2007 - ניתן למצוא אנשי רוח שונים הטוענים לגילויים אלוקיים וממציאים כתות שונות ומשונות. עדויות וסיפורים (שאינם מוכחים) של אנשים בודדים, רחוקים מלהיות מה שיגרום לאדם הגיוני להבין שהקב"ה כביכול ביטל את החיוב בקיום תורתו (ושוב אזכיר את המקורות שהבאנו קודם שכלל לא מאפשרים דבר כזה).
לאלה שלא יודעים היסטוריה ראוי גם לדעת שעם מותו של יש"ו עדיין המשיכו בני הכת לקיים תורה ומצוות, רק לאחר מספר שנים, שליחו המכונה "פאולוס" בדה מליבו (או מחלומותיו והזיותיו) את ביטול החיוב שבקיום המצוות.

על צורת השכנוע:
כמו כל כת מסיונרית, תחילת דברי השכנוע של הכת, לפי מה שהובא בפני, היתה נסיון להציג את עצמם באופן שינסה לדבר אל רגשות הקורא. למשוך אותו עם מילות של קסם ואהבה ולהבהיר לו שהם אוהבים מה שהוא אוהב, שונאים מה שהוא שונא ומתנהגים בדיוק כפי שנראה הכי נוח. כל אדם שירצה להפיץ אמונה כלשהי יוכל לטעון שאמונתו קשורה לתשלום המיסים או לגיוס לצה"ל, ולמלא את הקונטרסים במילים של אהבה ושאר רגשות חיוביים ונטולים מכל שכל והגיון, וכך יזכה לאהדה בקרב האנשים היותר תמימים, לפחות לעומת חלק מהחרדים שלא מתגייסים לצה"ל.

אתן דוגמאות לכמה משפטים כאלה:
"אנחנו מתגייסים לצה"ל" - נסיון לגרום לקורא היהודי, התמים, לראות בהם טובים יותר מהיהודים הדתיים. ישנם דתיים רגילים המתגייסים לצה"ל, ואף רואים בזה מצווה. לאי גיוסם של החרדים שלא מתגייסים לצה"ל ישנה סיבה קצת יותר מורכבת שע"מ להבינה נצרך ללמוד על חשיבותו וערכו של לימוד התורה. לא מדובר במעשה הנובע מעצלנות או אגואיסטיות כפי שלכאורה נשמע מהטענה, אלא בדיוק להפך, מטרתם היא טובת עם ישראל והמעשה הוא רק תוצאה של השקפת עולם שונה הדורשת לימוד.

"אנחנו נחמדים מאוד מאוד, בקיצור, אנחנו דומים לך" - עוד נסיון למשוך את הלב מבלי לדבר אל השכל וההגיון. סגנון הפנייה הזו מזכיר לי נסיון למכור מוצר פגום.

"כל מה שטוב ויפה ונחמד בא ממנו (אלוקים) ונועד לתפארתו" - שוב משפט ריק מתוכן אמיתי שכל מטרתו משיכת הלב אל המילים היפות. "טוב", "יפה", נחמד", "תפארת".

"אין אנו חושבים שאדם כלשהו צריך להיות תלוי באדם אחר כדי לדעת את רצון אלוקים, אפילו לא ברב גדול או באפיפיור." - הרי ברור שאדם שלמד את התורה במשך שלושים שנה, התעמק בה, וזכה להקרא "רב", יוכל לסייע לאדם הפשוט הרוצה להבין את רצון ה' ואת דרכי לימוד התורה. אלא שבכל אדם ישנה מעט גאווה המקשה עליו לקבל את העובדה שיש מי שיודע מעט יותר טוב ממנו, ולכן הוא עלול לראות באופן חיובי את העובדה שסוף סוף באה הכת שטוענת שלא צריך רבנים (ובפרט כשלאחרונה כמה רבנים התבררו כמתחזים לרבנים). על עיקר הטענה מהכתוב "לא ילמדו עוד וכו' " - כבר הסברנו למעלה (תגובה מספר 3 לכתוב בספר ירמיה)

ואליך היהודי היקר
כל הקסם, היופי והטוהר, בו הציגו לך את "היהדות המשיחית" הוא בעצם קצת מהקסם, היופי והטוהר הנמצא בתורה הקדושה, תורת ישראל ללא הוספות ושינויים. אם תזכה להתקרב ליהדות בדרך נכונה, דרך הדרכה והכוונה טובה וראויה, תזכה להכיר בעוצמתה הרוחנית וקדושתה של תורת ישראל, תורת האמת האחת והיחידה אלא שבה תמצא גם הגיון וחכמה עמוקה.
יתכן ומספר יהודים דתיים חטאו בשנים האחרונות בחטאים שגרמו לעולם החילוני להתרחק מהיהדות הרגילה (אגב, לאותה הרחקה תרמה גם התקשורת לא מעט), וכל יהודי ויהודי צמא לרוחניות ולתורה הקדושה, ובאים להם אותם מסיונרים ומנסים להרוות את צמאונו באמצעות אותה כת משיחית, וכך מרחיקים אותו מהיהדות ומשורשו הרוחני האמיתי, אליו הוא באמת צמא.

יהי רצון שנזכה לגאולה קרובה במהרה בימינו ויאמר בנו הכתוב "כי מלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים".

לתגובות או שאלות ניתן לפנות למחבר: toratemet@gmail.com

הדפסשלח לחבר
דרונט בניית אתרים